فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در سازمان‌های ایران

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجو دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خرم آباد، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش کیفیت زندگی کاری در رضایت شغلی کارکنان در سازمان­ها هدف پژوهش حاضر عبارت از فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی می­باشد. این پژوهش با استفاده تکنیک فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی را مشخص نموده است. بدین منظور 9 پژوهش که از لحاظ روش­شناختی مورد قبول بوده انتخاب و فراتحلیل برروی آنها انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش چک لیست فراتحلیل می­باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر 1940 شرکت کننده و 9 اندازه اثر می­باشد.  پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده در حوزه ارتباط کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی سازمان‌ها در ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 9 مقاله را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که کیفیت زندگی کاری  با رضایت شغلی  رابطه ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر 5757/0). همچنین از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری: انسجام اجتماعی با اندازه اثر 507/0، توسعه قابلیت­های انسانی با اندازه اثر 495/0، فضای کلی زندگی با اندازه اثر 484/0 دارای بیشترین اندازه اثر در رابطه با رضایت شغلی است. و دراین میان محیط کاری ایمن با اندازه اثر 337/0 دارای کمترین اندازه اثر در رابطه با رضایت شغلی است.

کلیدواژه‌ها