بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری بر خط از ادغام دومدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده با ریسک درک شده و مفید بودن ادراک شده

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر مدل پذیرش فناوری با یک مدل تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده  جهت پیش‌بینی و توضیح نیت رفتاری مشتریان نسبت به پذیرش بانکداری برخط می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی و از نظر نوع، پیمایشی و همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مشتریان شعب بانک ملت شهرستان گرگان در سال 1393 که از بانکداری برخط استفاده کردند، می‌باشد و با شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای با حجم 384 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (95%) تعیین شد. با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  فرضیه‌های مربوط به مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه‌های تئوری ریسک ادراک‌شده به جزدو فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها