تبیین ارکان مدل ارزیابی عملکردجهت بهبود و کارایی نیروی انسانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران(عهده دار مکاتبات)

چکیده

منابع انسانی، اصلی‌ترین سرمایه سازمان‌های خدماتی محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که ارتقاء عملکرد سازمان در گروی بهبود بهره‌وری منابع انسانی آن‌ است. انتخاب یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد می‌تواند گام مهمی برای تحقق این امر محسوب گردد. این پژوهش با هدف شناسائی ارکان ارزیابی عملکرد جهت بهبود و کارائی نیروی انسانی انجام شده است  ، به منظور اثبات نقش ارزیابی عملکرد بر بهبود و کارایی نیروی انسانی در سازمان شهرداری‌های استان تهران آزمون شده است . جامعه آماری این پژوهش 55729 نفر کارکنان این سازمان بوده و از این تعداد، 382 نفر به‌عنوان نمونه، با روش نمونه‌گیری، تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه اولیه با استفاده از پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پرسشنامه  مؤلفه‌های بهبود تهیه شده و سپس با استفاده از روش دلفی نهائی شده است  ، روایی محتوایی تائید شده با نظر کارشناسان، بوده است. تچزیه و تحلیل اطلاعات  با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSو Lisrel  انجام شده است برای انجام این پژوهش، ابتدا یک مدل  مناسب ارزیابی عملکرد که بهترین تأثیرگذاری را بر جنبه‌های مختلف بهبود منابع انسانی داشته باشد، ارائه شده است ، مدل فوق از چهار مولفه تصمیم گیری ، اثرگذاری برافراد ، ایجاد ارتباط و کسب و ارائه اطلاعات تشکیل شده است ، سپس با تعیین مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد در ارتباط با شاخص‌های بهبود، با استفاده از TOPSIS اولویت‌بندی شدند. و درنهایت برازش مدل به‌دست‌آمده موردبررسی و تائید قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها