نقش واسط هوشیاری سازمانی و سازگاری شغلی درمدلسازی تاثیر مهارت های مدیریت کوانتومی بر نگرش مدیران به تغییر سازمانی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی،، بناب، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 مربی، گروه مدیریت دولتی، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایران

چکیده

یکی از علل اصلی عقب ماندگی کشورهای برخوردار از منابع و امکانات طبیعی، ناموفق بودن آنها در بکارگیری و پیاده سازی مدیریت علمی و توانمند، بر اساس اصول پذیرفته شده آن جامعه است. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل تاثیر مهارت های مدیریت کوانتومی بر نگرش مدیران به تغییر سازمانی با نقش واسط هوشیاری سازمانی و سازگاری شغلی است. روش تحقیق فوق به لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ اجرا توصیفی – همبستگی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی در سال 1397 می باشند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی مناسب استفاده شده است. یافته های تحلیل نشان داد، مهارتهای مدیریت کوانتومی بر نگرش مدیران به تغییر سازمانی، هوشیاری سازمانی و سازگاری شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد و این تاثیر زمانی که متغیر های واسطه ای هوشیاری سازمانی و سازگاری شغلی وارد معادله می شوند، پایدار است. ضریب معناداری تمامی مسیرها از 96/1 بزرگتر بودند. نتایج آزمون سوبل، نقش واسط هوشیاری سازمانی و سازگاری شغلی را به طور معنادار تایید کرد. در نتیجه مدل کوانتومی که در این مقاله ارایه شده است، به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد و ارتقاء آمادگی مدیران برای تغییر عمل می کند. استفاده اولیه از این مدل به مدیریت در کاهش آنتروپی ساختاری و همگام سازی کارکنان با تغییرات محیطی کمک می کند.

کلیدواژه‌ها