طراحی مدل دیرپایی کسب‌وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مؤلفه‌های کلیدی کارآفرینی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین و اهمیت آن در اشتغال زایی و رونق تولید و اقتصاد یکی از موضوعات اصلی در توسعه و پایداری کسب و کار می باشد. این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل موثر بر دیرپایی در شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به کمک مصاحبه و روش دلفی در بخش کیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در بخش کمی انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی مدیران عامل، خبرگان بخش تعاونی و کارافرینی در مصاحبه و راندهای دلفی، و شرکت‌های تعاونی کارآفرین تحت ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در مرحله کمی می باشند. ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین و مصاحبه در این زمینه، فراهم گردید و سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه‌گیری هدفمند، سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود. نتایج مصاحبه و مراحل دلفی شناسایی 44 عامل تأثیرگذار بر دیرپایی تعاونی‌ها بود که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 8 مولفه حاصل شد و سپس با روش تحلیل مسیر به بررسی روابط بین مولفه های نوظهور و دیرپایی به عنوان متعیر وابسته پرداخته شد. تحلیل مسیر در حالت تخمین استاندارد نشان داد که مؤلفه خلاقیت و نوآوری بیشترین تأثیر را بر دیرپایی تعاونی‌های کارآفرین داشته است. سایر عوامل مؤثر بر دیرپایی تعاونی‌های کارآفرین به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل محیطی، اهلیت عاملین تعاونی، تعهد و مسئولیت‌پذیری اعضای تعاونی، ایده‌یابی صحیح، داشتن برنامه برای فروش، توانمندی در اتخاذ روش‌های جدید و فرایند محوری.

کلیدواژه‌ها