سنجش وضعیت و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نهادینه شدن اخلاق اداری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دکتری، گروه مدیریت دولتی، ,واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر نهادینه شدن اخلاق اداری در شرکت گاز استان مازندران و سپس سنجش و رتبه‌بندی این عوامل و ارائه الگوی ساحتاری می‌باشد. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر نهادینه شدن اخلاق اداری از طریق هشت بعد شامل رهبری مبتنی بر ارزش، سیستم‌ها و ساختار سازمانی، آموزش، افشای حقایق، رعایت شئونات معنوی، مسئولیت اجتماعی، شهروندمداری و رعایت عدالت مورد سنجش قرار می‌گیرند. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان رسمی شرکت گاز مازندران به تعداد 250 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای می‌باشد و ابزار به‌کار رفته در تحقیق نیز پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که پایایی آن برابر با 973/0 به‌دست آمده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دو عامل شامل رهبری مبتنی بر ارزش و مسئولیت اجتماعی در وضعیت متوسط و شش عامل شامل افشای حقایق، عدالت، سیستم‌ها و ساختار سازمانی، شهروندمداری، آموزش و شئونات معنوی در وضعیت نسبتاً مناسب قرار دارند. همچنین،  بین این عوامل الویت‌بندی وجود دارد و الگوی برازش شده نیز الگوی مناسبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها