تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسان به واسطه فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 مربی، گروه حسابداری، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بسیاری، حسابرسان مستقل را بدلیل بروز رفتارهای غیر اخلاقی سرزنش کرده‌اند. اما پژوهش‌های چندانی درباره عوامل موثر بر این‌گونه رفتارها انجام شده است. یکی از عوامل موثر ، سبک رهبری موسسات حسابرسی است. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل را بر فرهنگ و رفتار حسابرسان بررسی می کند و ابزار گردآوری داده‌ها ی آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد که در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.. برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش از معادله‌یابی ساختاری با رویکرد کمترین‌ مربعات‌ جزئی‌ و نرم‌افزار PLS انجام شده است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل(شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل جامع اطلاعات و خودآگاهی) و فرهنگ اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی تاثیر دارند، بلکه ابعاد رهبری اصیل بصورت غیرمستقیم نیز به واسطه فرهنگ اخلاقی موسسه بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی تاثیر گذار است. بنابراین پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که سبک رهبری و خصوصیات مدیران و فرهنگ حاکم بر موسسه در بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرسی تاثیرگذار است. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که برای کاهش و کنترل رفتارهای ناکارآمد حسابرسی، مسئولان امر توجه بیشتری به شیوه‌ رهبری و فرهنگ اخلاقی موسسات داشته باشند.

کلیدواژه‌ها