تاثیر سرمایه‌گذاری شرکت برنوسانات آتی بازده سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران است. از یک طرف ریسک‌پذیری منجر به افزایش مزیت رقابتی می‌گردد و از طرفی دیگر طبق تئوری فرامدرن پرتفوی افزایش ریسک منجر به نوسانات احتمالی منفی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها می‌گردد. زمانی که سطح سرمایه گذاری‌های شرکت متناسب با سطح مناسب ریسک، تعیین شود می‌تواند برای شرکت ارزش آفرینی کند. محافظه کاری شرطی و غیرشرطی هر کدام به سبب ویژگی های خود می‌توانند بر کاهش یا افزایش ریسک اثرگذار باشند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری شرکت بر نوسانات آتی بازده سهام با در نظر گرفتن اثر تعدیل کنندگی محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. در این راستا از اطلاعات مالی 129 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک برای دوره مالی 1388 تا 1396 به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که محافظه کاری شرطی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری آتی شرکت دارد. همچنین محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری آتی شرکت دارد. سایر یافته‌ها حاکی از آن است که محافظه کاری شرطی تاثیر منفی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکت و نوسانات بازده آتی سهام دارد. در نهایت محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکت و نوسانات بازده آتی سهام دارد.

کلیدواژه‌ها