شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

2 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

چکیده

مراکز رشد کسب و کار، ابزاری قدرتمند برای توسعه نوآوری و کارآفرینی به­شمار می‌روند که به­طور روزافزون بر تعداد آن­ها در جهان افزوده می‌شود‌.  یکن فقدان شناخت از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن­ها، بهعنوان یک شکاف نظری در ادبیات مطرح شده است. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی این عوامل، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و مطالعه نظام­مند 40 پژوهش، عوامل موثر اولیه استخراج گردیده و سپس در راستای بسترمند سازی، با بهره‌‌گیری از روش مطالعه موردی، نسبت به انجام مصاحبه‌های نیمه­ساختار یافته با خبرگان، در مراکز رشد شهر قزوین اقدام شده است. در نهایت با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه­ها، عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد، در قالب 6 زمینه اصلی و 33 عنصر مرتبط با آن­ها شامل 2 عنصر در زمینه اصلی محیط خارجی، 2 عنصر در زمینه اصلی بستر محلی، 8 عنصر در زمینه اصلی مرحله پیش­رشد، 9 عنصر در زمینه اصلی مرحله رشد، 2 عنصر در زمینه اصلی مرحله پس از رشد و 10 عنصر در زمینه اصلی سیاست‌های کلی، با رویکرد فرایندی به رشد کسب و کارها، شناسایی و طبقه بندی شده‌اند که پس از اعتبار­سنجی با استفاده از روش­های بررسی توسط اعضاء و گروه­کانونی، در قالب مفاهیم کاربردی معرفی و تبیین گردیده اند.

کلیدواژه‌ها