شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

5 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان می پردازد.روش تحقیق بر اساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای بوده و از حیث جمع آوری داده ها از دسته پژوهش‌های توصیفی_همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شاغل سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان به تعداد 208 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی_طبقه ای متناسب با حجم جامعه و حجم نمونه 132 نفر بوده است. ابزارسنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و برای روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده و برای برآورد ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ،پایایی سازه و پایای مرکب استفاده شده که نمرات مناسب اخذ نموده اند. به منظور آزمون سوالات پژوهش و انجام تحلیل های آماری و ارایه مدل از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی(با استفاده از معادلات ساختاری (SEM)) و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش در مدل ارایه شده نشان داد که معنویت محیط کار بصورت مستقیم با بیشترین اثر و از طریق مدیریت ارتباط با مشتری بصورت غیر مستقیم در سازمان بیمه تامین اجتماعی  بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها