ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از دو رویکرد تلفیقی DEA-BSC و ANN-DEA

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که سازمان‏های امروزی به خود اختصاص داده‏، استفاده از ارزیابی عملکرد به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است. از این رو در این پژوهش سعی بر آن داریم تا با استفاده از تلفیق دو رویکرد DEA-BSC و ANN-DEA به بررسی کارایی سازمان‏ها بپردازیم. در این راستا، ابتدا به تعیین شاخص­های عملکرد به کمک تکنیک کارت امتیازی متوازن در چهار بعد مشتری، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری و مالی پرداخته، سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها و مدل غیر شعاعی SBM و نرم افزار GAMS کارایی سازمان را محاسبه نمودیم. در گام بعد به کمک شاخص­های بدست آمده از روش DEA-BSC و با استفاده از رویکرد تلفیق تحلیل پوششی داده­ها و شبکه عصبی مصنوعی و با بهره‏گیری از نرم افزار MATLAB میزان کارایی را مجدداً محاسبه نمودیم. در گام آخر به مقایسه دو روش DEA-BSC و ANN-DEA پرداخته که نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش مذکور حاکی از سازگاری دو مدل در بحث کارایی و برتری روش ANN-DEA به لحاظ زمان کوتاه پاسخگویی و تعیین کارایی و امکان استفاده از الگوریتم آموزش دیده آن برای اندازه گیری کارایی واحدهای سازمانی در آینده است.

کلیدواژه‌ها