بررسی تاثیر مدل بومی تعالی سازمانی (طراحی شده) در سازمانهای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه مدیریت،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

4 دانشیار،گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل بومی تعالی سازمانی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر هدف، کاربردی و بنیادی بوده که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (583 نفر) و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و تاکمن برابر 234 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، تصادفی ساده و داده های مربوط به متغیرها از طریق پرسشنامه محقق ساخته (آلفای کرونباخ = 988/0)جمع آوری گردیده شده است. بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار (Spss و Lisrel و PLS) و با انجام آزمون t-value، آزمون مجذور کای، ضرایب همبستگی، روش کمترین توان دوم جزیی(PLS) برای پاسخ به فرضیات انجام پذیرفته شده است. نتایج حاصله بیان می کنند که پیش‌رانه‌ها بر سامانه‌ها تأثیر معناداری دارد. پیش‌رانه‌ها بر نتایج تأثیر معناداری ندارد و سامانه‌ها بر نتایج تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها