طراحی و رتبه‌بندی الگوی شادمانی سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران (الگوی داده بنیاد – روش دلفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استاد، گروه آموزشی علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی شادمانی سازمانی برای اساتید دانشگاه آزاد در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران با رویکرد آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و مصاحبه عمیق به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها و راهبرد نمونه‌گیری نظری به‌عنوان روش‌ نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. نتایج کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) 19 مقوله کلی و 116 مفهوم بود. مقوله "نگرش شغلی" به‌عنوان مقوله محوری انتخاب گردید، همچنین نتایج در قالب مدل پارادایمی شامل راهبردهای استقرار الگوی شادی سازمانی، شرایط محیطی مداخله‌گر، ویژگی‌های زمینه‌ای، شرایط علی، پدیده اصلی و پیامدها جای گرفتند. این الگو فرایند عملیاتی سازی الگوی شادی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران و روابط بین مقوله‌ها و ابعاد آن‌ها را منعکس ‌می‌نماید. در مرحله کمی پرسش‌نامه‌ای بر اساس یافته‌های مرحله کیفی، تدوین گردید. پس از سنجش روایی محتوا، سازه، همگرا و واگرا و نیز پایایی ابزار سنجش، پرسش‌نامه بین 380 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحدهای تهران توزیع شد. برای بررسی مدل تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حکایت از اعتبار مدل استخراج‌شده از بخش کیفی تحقیق بر اساس داده‌های واقعی داشت.

کلیدواژه‌ها