نقش تاب‏ آوری سازمان در نوآوری مدل کسب وکار در محیط کسب ‏و‏کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تاب‏ آوری سازمان بعنوان نوعی رفتار سازمانی موجب تغییر مسیر سازمان به ‏سوی استفاده از فرصت‏ها و اقدامات نوآور به‏ منظور پاسخ به بحران‏ها و چالش‏های محیطی با نتیجه بهبود و انسجام عملکرد است. از آنجاکه تاب‏ آوری چارچوبی ایجاد می‏نماید که موجب نوآوری مدل کسب‏ و‏کار سازمان خواهد شد، در این مطالعه تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که «چگونه می‏توان با افزایش سطح کلی قابلیت تاب‏ آوری موجب تحقق نوآوری مدل‏ کسب‏ و‏کار شد». این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش کیفی نظریه برخاسته از داده‏ها (رویکرد گلیزری) و تکنیک مصاحبه عمیق هدفمند انجام شده است. یافته‏ های حاصل از تحلیل 12 مصاحبه (10 کارآفرین تثبیت‏ شده با تجربه‏ ی تاب ‏آوری و 2 پژوهشگر کارآفرینی با تجربه‏ ی مرشدی کسب‏ و‏کار) نشان داد در محیط کسب‏ و‏کار ایران برهم ‏کنش سه جریان تاب‏ آوری: شناختی، عاطفی-ارزشی و رفتاری موجب انتخاب الگوی پیشگامی می‏گردد که در آن رویکرد دسترسی به موفقیت نوآوری و تغییر شکل سازمانی در قالب نوآوری مدل کسب‏ و‏کار است. براین اساس به سیاست گذاران توصیه می‏شود بازسازی و بازآفرینی مدل‏های کسب ‏و‏کار را با تحلیل و انتخاب الگوی مناسب تاب‏ آوری سازمان متحول نمایند.

کلیدواژه‌ها