بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی، میاندوآب، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری مدل‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد. در این راستا پس از مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش مشخص شد. و به منظور جمع‌آوری داده ‌های تحقیق پرسشنامه‌ای در 19سؤال تنظیم شد. در تنظیم پرسشنامه‌ها از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتبار پرسشنامه به کار رفت. پرسشنامه به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه با نرم‌افزار Excel و روش‌ FVIKOR‌، نشان داد که میزان تأثیر هر یک از مدل‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران، به ترتیب مدل عملکرد/بالا 51% مدیریت تعهد/بالا 33% و مدیریت مشارکت/بالا 16% می‌باشد. همچنین، نتایج حاصل نشان داد که مدیریت عملکرد، یکی از ابعاد مدل مدیریت عملکرد بالا بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان سازمان‌های دولتی ایران دارد.

کلیدواژه‌ها