رابطه بین فرهنگ یادگیری و عملکرد سازمانی با میانجی گری قابلیت پویا و مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

فرهنگ، یادگیری سازمان را قادر می‌سازد تا بهترین بهره‌برداری را از دانش و تجربیات خود برای ایجاد و دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد. سازمان­های بهره‌مند از فرهنگ یادگیری پایدار که در قالب یادگیری سازمانی به فعالیت می‌پردازند برای ساخت قابیلت پویا از یادگیری به عنوان یک عامل و منبع مهم یاد می‌کنند. امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تلاش‌اند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری و عملکرد سازمانی با میانجی گری قابلیت پویا و مزیت رقابتی در بانک های استان گیلان می باشد. جامعه‌آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد بانک­های استان گیلان است که تعداد آنها در حدود320 نفر می‌باشد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 175 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش گرد آوری اطللاع به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه برگرفته از ادبیات موضوع می باشد. یافته های بدست آمده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نشان می­دهند که بین کلیه متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و مزیت رقابتی و قابلیت پویا دارای نقش میانجی در رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی است.

کلیدواژه‌ها