عوامل موثر بر خصومت پایدار و موقت مصرف کنندگان ایرانی در قبال کشورهای عربی و پیامد آن بر قضاوت نسبت به کیفیت و تمایل به خرید محصولات خارجی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش عالی علوم و فن‌آوری سپاهان، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خصومت مصرف کننده مفهومی مفید جهت درک نگرش و واکنش نسبت به محصولات یک کشور خارجی در ادبیات بازاریابی معرفی شده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار و پیامد‌های خصومت مصرف کنندگان ایرانی در قبال محصولات منتسب به اعراب می پردازد. انتخاب روابط بین ایران و اعراب به دلیل وجود روابط پرتنش تاریخی و منازعات اقتصادی و سیاسی جاری ، باعث شده است برخلاف اکثر پژوهش‌های قبلی بتوان هم خصومت پایدار و هم موقت را در یک مدل بررسی نمود. جامعه آماری مصرف کنندگان ایرانی می باشند که از میانشان نمونه ای تصادفی به حجم 417 در شهرستان اصفهان انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته،استفاده شده است و بابهره‌گیری از روش معادلات ساختاری و تحلیل واریانس فرضیه‌ها بررسی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است هرچند خصومت مصرف کنندگان ایرانی تاثیری بر قضاوتشان نسبت به کیفیت محصولات عربی ندارد اما می‌تواند میزان تمایل آنها به خرید را کاهش دهد. همچنین خصومت ناشی از رخدادهای جاری بیش از خصومت برخاسته از تنازعات تاریخی بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر می‌گذارد. تعصب، محافظه‌کاری و میهن پرستی نیز به عنوان عوامل روانی-اجتماعی تاثیرگذار بر خصومت مصرف کنندگان ایرانی تائید شده‌اند.همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت‌شناسی بر بروز خصومت در میان مصرف کنندگان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش آخر مقاله براساس یافته ها، پیشنهاداتی برای مدیران و پژوهشگران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها