بررسی تأثیر مولفه های انگیزه‌ مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان پوشاک در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازاریابی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار، گروه ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار، گروه ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه در حوزه رفتار مصرف کننده به موضوعی جذاب و چالش برانگیز تبدیل شده، موضوع مصرف اخلاقی است؛ علت امر این است که علی‌رغم هزینه بر بودن رفتار مصرف اخلاقی، تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که رفتار مصرف اخلاقی منجر به رضایتمندی نهایی مصرف‌کنندگان از خرید و مصرف کالاها و خدمات می‌شود. در تحقیق حاظر تاثیر رابطه انگیزه‌های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مصرف‌کنندگان پوشاک در شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایش، از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری تمام مصرف‌کنندگان پوشاک شهر ذکر شده می‌باشد، که با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 235 نفر از جامعه بصورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی همه متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهایLisrel 8.8 و21 Spss استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد، انگیزه‌های مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید تاثیر‌گذار بود.

کلیدواژه‌ها