بررسی رابطه بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشیار،گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

نوآوری در حال تبدیل به یک مولفه کلیدی در سیاستگذاری می باشد که موتور اقتصاد نوین است همچنین ایده ها و دانش را به کالا و خدمت تبدیل میکند ،مفهوم نوآوری در بازاریابی ما را قادر می سازد تا همگام با تغییرات فن آوری ،نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و انتظاراتشان را برآورده سازیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی می باشد که از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است و از نظر هدف ،کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسش نامه استفاده شده است.در این تحقیق ،جامعه آماری سه سطح مدیران(مدیران ارشد،مدیران میانی و مدیران عملیاتی)شرکت لبنیاتی(شیر) پگاه اصفهان و بازار گستر پگاه منطقه چهار میباشد.حجم نمونه از طریق سرشماری می باشد که 105پرسش نامه توزیع و 96پرسش نامه بازگردانده شد، پایایی پرسش نامه توسط آلفای کرونباخ و 93% میباشد که بیانگر پایایی و اعتبار بالای پرسش نامه است.با استفاده از روش های استنباطی به تجزیه و تحلیل آماری مطالعات انجام شده پرداخته شد و برای آزمون فرضیه ها از طریق نرم افزار SPSS 22مبادرت شده است و کلیه فرضیه ها تایید گردید. پیشنهاد میگردد که با حمایت از خلاقیت ها،ابتکارها ،نوآوری بازاریابی در شکل دهی به محصولات وخدمات ، فرایندهای جدید و بازارهای جدید عملکردشان را تقویت کنند همچنین تفکر ما بهترین هستیم ،به ما همیشه باید بهترین بمانیم تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها