اولویت‌بندی ترجیحات مشتریان پروازهای داخلی به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی ترجیحات مشتریان پروازهای داخلی به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به ماهیت آن، روش به کار گرفته شده از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری آن مشتریان پروازهای داخلی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 145 نفر است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد که به صورت طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت طراحی گردیده، استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن 910/0 می باشد، تأیید شده است. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS تعداد 29 متغیر قابل مشاهده که در ترجیحات مشتریان پروازهای داخلی تأثیرگذار است در 7 عامل گروه-بندی شده و سپس توسط تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار لیزرل، این عوامل اولویت‌بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل ایمنی بیشترین تأثیر و بعد تفننی پرواز کمترین تأثیر را بر ترجیحات مشتریان دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها