تاثیر تنوع فرهنگی بر بی میلی به خرید محصولات خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحدقزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تنوع فرهنگی بر بی میلی نسبت به خرید محصولات خارجی میباشد. به جهت ماهیت تحقیق و موضوع مورد بررسی در تحقیق حاضر و با توجه به اهداف پژوهش جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه خبرگان ،اساتید و دانشجویان دانشگاه های ایران وخارج از کشور می باشد. بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه آماری 384 نفر است. از این تعداد 1200 پرسشنامه در داخل کشور و 1200 پرسشنامه از طریق ایمیل به اساتید و دانشجویان دانشگاه های خارج از کشور ارسال و تکمیل شد. از1200 پرسشنامه های داخلی 392 پرسشنامه برگشت داده شد و از 1200 پرسشنامه خارجی 390 پرسشنامه برگشت داده شد. نرخ پاسخگویی برابر است با نسبت تعداد پرسشنامه های پخش شده به تعداد پرسشنامه های برگشت داده شده که برای پرسشنامه های داخلی 32.6%و برای پرسشنامه های خارجی 32.5% میباشد.پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS به این نتیجه رسیده شد که تنوع فرهنگی بر بی میلی نسبت به خرید محصولات خارجی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها