روشهای مدیریت کیفیت و تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکتها (بررسی موردی مدل تعالی EFQM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در سطح ملی، توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی آن، نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی دارد و بی توجهی به این امر موجب از بین رفتن تولیدات داخلی و افزایش واردات خواهد شد. مدل تعالی (سرآمدی) ابزاری جهت ترسیم تصویر جامع از سازمان است. این مدل ها عملکرد شرکت ها در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی را مورد ارزیابی قرار می دهد، همچنین به عنوان محرک سازمان ها و کسب و کارها برای تعالی، رشد و ثروت آفرینی استفاده می گردند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای مدیریت کیفیت بر کارایی عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر تجهیزات بر بهبود بهره وری و کارایی سرمایه و نیروی کار طی دو دوره قبل از اخذ گواهینامه EFQM و بعد از اخذ گواهینامه EFQM در دوره زمانی 1390 تا 1393 از طریق داده های مقطعی شبه طولی است و از آزمون ویل کاکسون استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بین متغیرهای مالی بازده دارایی، سود خاص به فروش و بهره وری نیروی کار اختلاف معنی داری بر عملکرد مالی ندارند و در نتیجه فرضیه مبنی بر تأثیر استقرار مدل تعالی EFQM بر عملکرد مالی رد می گردد. این بدین مفهوم است که شرکت ها نتوانسته اند عملکرد مالی خود را ارتقاء دهند و تنها نتیجه آزمون فرضیه سوم متغیر بهره وری سرمایه بر عملکرد مالی معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها