رابطه بین توانائی‌های مالی با ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

هدف این تحقیق، ارزیابی رابطه بین توانائی‌های مالی با ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای ارزیابی توانایی های مالی از معیار های نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نقدینگی شرکت استفاده شده است. همچنین، در این تحقیق از مدل اندازه گیری ریسک ورشکستگی زیمسکی بهره گیری شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی ِعلی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 181 شرکت در طی 8 سال (جمعاً 1448 سال-شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سال های 1385 الی 1392 می باشد. برای آزمون فرضیه های صورت‌بندی شده از رگرسیون لوجیت باینری استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می-دهدبین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت جاری با ریسک ورشکستگی رابطه منفی و به لحاظ آماری معناداری وجود دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد اندازه شرکت و اهرم مالی با ریسک ورشکستگی رابطه مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها