بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک و خشونت در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک و خشونت در محیط کار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است که در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان انجام شده است. جامعه آماری شامل 141 نفر از مدیران شرکت پتروشیمی شهید تندگویان است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 103 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد استفاده شد. مهارت تفکر استراتژیک و ابعاد آن (براساس مدل جان پیساپیا) به عنوان متغیرهای مستقل و خشونت در محیط کار و ابعاد آن (براساس مدل لیمن) به عنوان متغیرهای وابسته این پژوهش در نظر گرفته شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که تفکر استراتژیک مدیران بر میزان وقوع خشونت در محیط کار تاثیر معناداری دارد. همچنین، در ارتباط با تاثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر میزان وقوع ابعاد خشونت در محیط کار (فرضیه های فرعی)، مشخص شد که مهارت تفکر سیستمی با رفتار تهدید کننده موقعیت شغلی و سلامت جسمانی ارتباط معناداری دارد؛ مهارت بازتاب با رفتار تهدید کننده روابط اجتماعی و سلامت جسمانی ارتباط معناداری دارد؛ و مهارت بازآرایی با رفتار تهدید کننده ارتباطات، روابط اجتماعی، شهرت شخص، و موقعیت شغلی ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها