ارائه مدلی برای تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی کارکنان در سیستم های آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیرت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

در حال حاضر، فناوری های روز روش های یادگیری را تغییر داده است. رسانه های جدید تعاملی برای ارائه اطلاعات آموزشی در حال استفاده می باشند. همچنین، آموزش الکترونیکی جای آموزشی سنتی چهره به چهره را گرفته است. آموزش الکترونیکی فرآیندی است که از طریق آن افراد می‌توانند مهارت و یا دانش جدیدی به دست ‌آورند و عملکرد خود را بهبود ببخشند است. هر چند، این الگوی یادگیری جدید رویکرد بسیار جذاب برای یادگیرندگان است اما رشد رسانه های یادگیری مبتنی بر وب بسیار کم است. همچنین آموزش الکترونیک به‌عنوان یک فعالیت کلیدی برای موفقیت مؤسسات و سازمان ها می‌باشد. رضایت یادگیرنده یکی از اجتناب ناپذیرترین عوامل برای اجرای موفقیت آمیز آموزش الکترونیکی است. هدف از این مقاله تعیین عواملی که نقش موثری در جهت رضایت مندی کارکنان از آموزش الکترونیکی دارند، می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی وتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 22 و SMART PLS 2.0 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که فناوری سیستم آموزشی، محتوای آموزشی، انگیزه و نگرش کارکنان مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی وتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به سیستم‌های آموزش الکترونیکی از مسائل مهمی می باشد که رضایت مندی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها