بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت‌های چابکی نیروی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

چابکی الگوی جدیدی است که سازمان را قادر می‌سازد در مقابل تغییرات پیش‌بینی‌نشده، عکس‌العمل مناسب نشان دهد. سازمان‌ها برای دستیابی به چابکی می‌بایست کارکنان چابک داشته باشند. از این رو توجه به رفتارهایی که در چابکی نیروی کار مؤثرند، امری مهم است. در پژوهش حاضر نیز، محقیقن درصددند به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر قابلیت‌های چابکی نیروی کار بپردازند. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به تعداد 400 نفر تشکیل دادند که مطابق جدول مورگان حجم نمونه 196 نفر تعیین شد. تعداد 200 پرسشنامه به شیوه تصادفی ساده در بین کارکنان توزیع و از این تعداد 166پرسشنامه جمع‌آوری گردید. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی، پیمایشی است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف و همکاران و برای سنجش چابکی نیروی کار، از پرسشنامه استاندارد برو و همکاران استفاده ‌شده است. برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه برای پرسشنامه رفتار شهروندی 732/0و برای چابکی کارکنان 960/0 بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی با استفاده از نرم‌افزار Spss و Amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی در چابکی نیروی کار، تأثیر معنا‌دار و مثبتی به میزان 6/0 دارد.

کلیدواژه‌ها