مدل یکپارچه تأمین، تولید و توزیع محصولات در زنجیره تأمین ناب و حل آن با الگوریتم های ژنتیک و پرش قورباغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع و لجستیک، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

زنجیره تأمین توالی مراحل مربوط به فرآیند تولید را بیان می کند، از تهیه مواد اولیه تا عرضه محصولات نهایی به بازار مشتری. در این پژوهش، مدل یکپارچه ریاضی برای برنامه ریزی، تأمین، تولید و توزیع محصولات در یک شبکه زنجیره تأمین ناب ارائه ‌شده است. مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن سطح نگهداری موجودی محصولات و عقد و فسخ قراردادها، هزینه های کل زنجیره تأمین را کاهش می دهد. زنجیره تأمین موردمطالعه شامل چند محصول و چندین ماده اولیه با چهار سطح تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان در چند دوره زمانی است. مدل پیشنهادی، عقد و فسخ قرارداد برای تأمین کنندگان و تولیدکنندگان را برنامه ریزی می کند و نشان می دهد در چه دوره‌‌هایی باید عقد و فسخ قرارداد صورت گیرد. برای اعتبارسنجی مدل ریاضی از نرم افزار گمز استفاده ‌شده است. سپس دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و پرش قورباغه ارائه‌ شده است و برای اعتبارسنجی، نتایج آن‌‌ها با نرم‌‌افزار دقیق مقایسه شده است. در پایان با تحلیل حساسیت، رفتار مدل به ازای تغییر در پارامترهای اساسی مسئله مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها