سنجش عاملی اکتشافی پرسش نامه چالش های بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ساختار عامل اکتشاف پرسش نامه موانع پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در ادارات ورزش و جوانان است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی است. اطلاعات این پژوهش از 156 مدیر ارشد و میانی و کارکنان بخش فناوری اطلاعات وکارشناسان اداره کل سازمان ورزش وجوانان استان خراسان رضوی و شهرستان های تابعه جمع آوری شد. ابزارگرد آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 49سوالی بود. در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی برای دسته بندی و تبیین و تشریح موانع مورد بررسی و استخراج سازه های زیر بنایی بهره گرفته شده است. پس از جمع آوری و تحلیل عاملی اکتشافی پرسش نامه ها، حداقل بار عاملی مورد پذیرش برای هر متغیر3/0 تعیین شد، بنابر این از 80 سوال پرسش نامه، 31 سوال به علت بار عاملی کمتر از 3/0 حذف و49 سوال باقی مانده طبقه بندی شدند.پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن پرسش نامه مورد استفاده است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسش نامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند. نتایج نشان داد می توان پرسش نامه حاضر را ابزاری معتبر برای سنجش استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های ورزشی بکار برد.

کلیدواژه‌ها