بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناور‌ی‌های دیجیتال در سیستم بانکی،

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشگاه زابل، زابل، ایران، (عهده‌دار مکاتبات)

4 استادیار، گروه مدیریت پروژه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فناور‌ی‌های جدید امکان ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکی و فرآیند‌های مالی را فراهم کرده‌اند. بانک‌ها بر اساس شرایط خود از جمله میزان آموزش و آمادگی مشتریان، اقدام به بکارگیری فناوری‌‌های جدید می‌کنند. در این میان نبود درک صحیح و شفاف از میزان پذیرش مشتریان بانک از خدمات دیجیتالی، مسئله اساسی پیشروی صنعت بانکداری کشور به شمار می‌رود. تحقیقات اخیر نظر هر دو گروه کاربران فناوری که شامل مشتریان بانک می‌باشد را ارزیابی نکرده است. امروزه یکی از چالش‌‌های مهم بانک‌ها شناخت دقیق و صحیح عوامل تاثیرگذار بر رفتار کاربران است. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد قصد استفاده در مشتری در سیستم بانکداری انجام شده است. مدل پژوهش براساس دو نظریه‌ی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه‌ریزی‌شده ‌طراحی شده ‌است. این تحقیق کاربردی می‌باشد. داده‌ها به صورت پیمایشی و با استفاده از 200 پرسشنامه توزیع شده میان کاربران در شعب بانک مهر استان خراسان شمالی گردآوری شده است. پایایی و روایی پرسشنامه آزمون و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و Amos، تحلیل شده‌اند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد، اثر درک سهولت و درک مفید بودن بر نگرش تایید و اثر نگرش و درک مفید بودن در ایجاد قصد استفاده در مشتری مستقیم و معنادار و اثر کنترل رفتاری بر ایجاد قصد استفاده، معنادار و معکوس می‌باشد. اما اثر هنجار‌های ذهنی بر قصد استفاده تایید نشده است.

کلیدواژه‌ها