ارائه راهبردهایی به منظور دستیابی به رضایت مشتری در تعامل بین عملکرد تولید و مشتری به عنوان مزیت رقابتی ازمنظر مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

چکیده

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه‌های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رقابت فزاینده سبب تشویق بسیاری از تولید کننده های پیشگام در جهت ارزیابی عملکرد مدیریتی و استراتژی های رقابتی با هدف توسعه عملکرد سازمانی و ارتقاء رضایت مشتری شده است. ضرورت عملکرد مناسب و پایدار، مدیران را بر آن داشته است تا روش مدیریت کیفیت جامع را در سازمان تعریف کرده، تحقق بخشیده و ادامه دهند. این پژوهش به بررسی فاکتورهایی از مدیریت کیفیت جامع پرداخته است که بر ارتقاء عملکرد تولید و رضایت مشتریان موثر است. شش متغیر در این پژوهش استفاده شده است که شامل روابط با تامین کنندگان، بهینه کاوی، بهبود مداوم فرایند ها، سنجش کیفیت، عملکرد تولید، عملکرد در رابطه با مشتری می‌باشد که بین مدیران و روسای حوزه کیفیت شرکت های تولیدی استان قزوین به تعداد420 شرکت و 840 نفرجامعه آماری و263 نفر نمونه انتخابی انجام گرفت . نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که روابط با تامین کنندگان، بهینه کاوی، بهبود مداوم فرایند ها، سنجش کیفیت، تاثیر مثبتی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان دارد. به علاوه ، اجرای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد در رابطه با مشتری و عملکرد تولید، تاثیر مثبتی دارد و ارتقاء عملکرد تولید نیز بر ارتقاء عملکرد در رابطه با مشتری و با طبع افزایش رضایت مشتری تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها