تاثیر شکل گیری هویت برند بر ارزش ویژه برند در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی در این مطالعه را بررسی عوامل تاثیر گذار شکل گیری هویت برند بر ارزش ویژه برند در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران قراردادند. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم‌های آزادی تهران، امام رضا (ع) مشهد، یادگار امام (ره) تبریز، نقش‌جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه‌های فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه‌ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه‌ها در این استادیوم‌ها توزیع گردیده و همچنین روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای – غیر احتمالی بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته(با اقتباس از پرسشنامه واتکینز؛ 2014)، ، شامل 48 سؤال بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد تائید شد و آلفای کرون باخ آن 927/0 به دست آمد. برای تحلیل نیز از نرم‌افزار SPSS v22 و نرم‌افزار Smart-PLS استفاده‌شده است.
بالاترین رتبه‌ها در بین میانگین سوا لات مطرح از دیدگاه نمونه‌ها (هواداران)، مربوط به مدیریت بوده و همچنین کمترین رتبه در میان عوامل از دیدگاه هواداران به ستاره‌ها و تجربه فردی تیم بودند. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که زیر مقیاس‌ها مربوط به مدیریت و امکانات از بالاترین بار عاملی برخوردار می‌باشند. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات پیشین راس (2012) همسو است، هم‌چنین فانک و جیمز (2010) و کیتز و همکاران (2016) در تحقیق پیشین خود به این نتیجه رسیدند که این دو مقیاس بر روی قدرت برند مؤثر است

کلیدواژه‌ها