تحلیل تأثیر معماری سازمانی و رهبری تحول‌آفرین بر ظرفیت یادگیری سازمانی (مطالعه موردی : سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، ،گروه آموزشی مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر معماری سازمانی و رهبری تحول‌آفرین بر ظرفیت یادگیری سازمانی در ادرات تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی مدیران و کارکنان شاغل در ادرات تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به تعداد 550 نفر می‌باشد. برای انتخاب تعداد نمونه مورد بررسی از جدول مورگان استفاده گردیده و تعداد 225 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به عضویت نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد معماری سازمانی احمدیان (1393) برمبنای مدل زاکمن و پایایی 89/0، پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین مختاری (1395) برمبنای مدل رهبری باس و پایایی 85/0 و در نهایت پرسشنامه یادگیری سازمانی ایزدپناه (1394) برمبنای مدل نیفه و پایایی 82/0می‌باشد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده، از آزمون رگرسیون خطی و تحلیل واریانس استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که معماری سازمانی و رهبری تحول‌آفرین به همراه هر یک از مؤلفه‌های خود بر ظرفیت یادگیری سازمانی در ادارات تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی تأثیر معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها