تبیین ساختاری رابطه صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی(بازاریابی)، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر صلاحیت حرفه‌ای بر بهبود کیفیت زندگی کاری بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران تشکیل می‌دادند (281N=). برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 162 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده از پرسشنامه محقق‌ساخته صلاحیت-حرفه‌ای با پایایی (94/0α=) و کیفیت زندگی کاری والتون با پایایی (85/0α=) استفاده شد که روایی صوری آن‌ها نیز با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، تی تست تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تی‌تست تک نمونه‌ای نشان داد صلاحیت‌ حرفه‌ای کارشناسان پژوهش بالاتر از میانگین مورد انتظار و کیفیت زندگی کاری آنان پایین‌تر از میانگین مورد انتظار می‌باشد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین صلاحیت‌ حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش رابطه مثبت و معنی‌داری آماری (49/0r=،‌ و 01/0P≤) وجود دارد و بر اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری تأثیر صلاحیت حرفه‌ای بر کیفیت زندگی کاری (36/0 γ=) تأیید شد.

کلمات کلیدی: شایستگی، صلاحیت، صلاحیت حرفه‌ای، کیفیت زندگی کاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات