ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی در مسئله موازنه زمان - هزینه - کیفیت در مدیریت پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاداسلامی، اراک، ایران

چکیده

زمان، هزینه و کیفیت اهداف مهم و اصلی هر پروژه ای می باشد که مدیران پروژه ها، برای کسب موفقیت در آنها، همواره به دنبال اتمام آن در کمترین زمان ممکن، با صرف کمترین هزینه و با بالاترین کیفیت می باشد. یکی از چالشهای اصلی در این مورد انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهداف مذکور می باشد. از رایج ترین رویکردها در این مورد، استفاده از تکنیک موازنه است. در واقع با استفاده از این تکنیک، می توان بهینه ترین حالت اجرای فعالیت های پروژه را که کمترین زمان اجرا، کمترین هزینه و بیشترین کیفیت را به دنبال دارد بدست آورد. در این تحقیق سعی گردیده است با ارائه مفهوم کامل تری از کیفیت، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی راه تصمیم گیران را برای انتخاب بهتر گزبنه هموار می کند و می توان با توجه به محدودیتهای اجرائی که به طور معمول در پروژه ها وجود دارد به بهترین ترکیب سه فاکتور (هزینه، زمان و کیفیت) دست یافت. در نهایت، عملکرد مدل ارائه شده با یک مطالعه موردی در پروژه انجام گرفته در شرکت ماشین سازی اراک مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج، حاصل از حل مدل در اولویتهای متفاوت سه فاکتور در این پروژه نشان می دهد در کمترین مقدار اولویت زمان، هر چه مقدار اولویت کیفیت کاهش و اولویت هزینه افزایش می یابد مقدار انحرافات سه فاکتور نسبت به هدفهای هر کدام، به حداقل مقدار خود می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات