بررسی تأثیرگذاری سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی با تأکید بر نقش میانجی تعلق خاطر کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه نحوه تأثیرگذاری سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در رضایت شغلی با تأکید بر نقش میانجی تعلق خاطر کاری کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌باشند. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از بین 221 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. تحلیل داده‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی و روابط با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL نشان داد که بین ابعاد اصلی متغیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا (آموزش، توانمند‌سازی و پاداش) و همچنین متغیرهای اصلی پژوهش (سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، رضایت شغلی و تعلق خاطر کاری) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا به‌طور مستقیم بر رضایت شغلی و به‌طور غیرمستقیم از طریق تعلق خاطر کاری بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین در انتها پیشنهادهایی برای بهبود سازمان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها