بررسی نقش میانجی‌گرانه مسئولیت اجتماعی سازمان بر تأثیر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی (موردی مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه‌شناسی، واحد خخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

باتوجهبهاهمیتتعهد سازمانیدرپیشبرد استراتژی‌ها سازمان‌ ها بایددرجهتارتقایاین مهم در حوزه عدالت سازمانی ادراکی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمانگامبردارند.با توجه به جایگاه سازمان برنامه و بودجه و در این پژوهش هدف اصلی بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر مشارکت کارکنان با توجه به نقش میانجی‌گرانه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان این سازمان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌گردد. از طرفی با توجه به روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور بودند که با توجه حجم جامعه تعداد 298 نفر برای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی تعیین شد. برای برسی این موضوع از 3 فرضیه استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel از شاخص‌های آمار استنباطی نظیر؛ ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی ادراکی و مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. از طرفی عدالت سازمانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور دارد.

کلیدواژه‌ها