بررسی تأثیر آموزش فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 دانشجو دکتری، گروه منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد سریع آن در جامعه، ضرورت آموزش آن بخصوص در سازمان‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش آموزش فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی است. این تحقیق از نوع همبستگی است و بصورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کارکنان سازمان‌های دولتی استان بوشهر می‌باشد که با استفاده از روش خوشه‌بندی و طی دو مرحله تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده‌ها نیز، پرسشنامه بود که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش فناوری اطلاعات 4/92 درصد و برای پرسشنامه توسعه منابع انسانی 7/89 درصد بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و بوسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه‌های آموزش فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی (به غیر از منظر دانش) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، مشخص شد که بین دیدگاه کارکنان در خصوص تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی به تفکیک سابقه کاری افراد (به غیر از دانش شغلی) و به تفکیک سطح تحصیلات (به غیر از نگرش شغلی و رفتار شغلی) تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها