ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم فرصت و عوامل اثر گذار بر تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه یکی از جنبه‌های اساسی قلمرو موضوعی علم کارآفرینی به عنوان یک قلمرو علمی میان رشته ای می باشد. آگاهی از عوامل اثرگذار و روشهای شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه به عنوان اولین گام در فرآیند کارآفرینی، از نقش تعیین کننده ای در انتخاب فرصتهای سودآور و اجتناب از شکست در فرایند کارآفرینی برخوردار می باشد. علیرغم مطالعات انجام شده لیکن به علت اثرپذیری آن از متغیرهای محیطی و اقتضائات بومی، ابهاماتی در این خصوص قابل شناسایی می باشد. با توجه به نیاز بسیاری از کارآفرینان بالقوه به شناخت عوامل موثر و همچنین چگونگی تشخیص ، شناسایی و بهره برداری از فرصتها، این پژوهش با هدف ارائه یک مدل منطبق با شرایط زیست بوم کشور ایران در جهت تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک و بطور خاص خرده فروشی آنلاین طراحی و اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ به سئوالات پژوهش، از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. لذا در گام اول از روش پژوهش کیفی داده بنیاد و ابزار مصاحبه جهت توسعه مدل و در گام دوم از روش پژوهش کمی و ابزار پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات از شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک به منظور اعتبارسنجی مدل، استفاده شده است. این پژوهش، خرده فروشی آنلاین را به عنوان موضوع مورد مطالعه انتخاب نموده و دستاوردهای آن در این نوع از کسب و کارها و در کانتکست زمینه کشور ایران قابل تحلیل می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات