ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفهوم فرصت و عوامل اثر گذار بر تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه یکی از جنبه‌های اساسی قلمرو موضوعی علم کارآفرینی به عنوان یک قلمرو علمی میان رشته ای می باشد. آگاهی از عوامل اثرگذار و روشهای شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه به عنوان اولین گام در فرآیند کارآفرینی، از نقش تعیین کننده ای در انتخاب فرصتهای سودآور و اجتناب از شکست در فرایند کارآفرینی برخوردار می باشد. علیرغم مطالعات انجام شده لیکن به علت اثرپذیری آن از متغیرهای محیطی و اقتضائات بومی، ابهاماتی در این خصوص قابل شناسایی می باشد. با توجه به نیاز بسیاری از کارآفرینان بالقوه به شناخت عوامل موثر و همچنین چگونگی تشخیص ، شناسایی و بهره برداری از فرصتها، این پژوهش با هدف ارائه یک مدل منطبق با شرایط زیست بوم کشور ایران در جهت تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک و بطور خاص خرده فروشی آنلاین طراحی و اجرا شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ به سئوالات پژوهش، از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. لذا در گام اول از روش پژوهش کیفی داده بنیاد و ابزار مصاحبه جهت توسعه مدل و در گام دوم از روش پژوهش کمی و ابزار پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات از شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک به منظور اعتبارسنجی مدل، استفاده شده است. این پژوهش، خرده فروشی آنلاین را به عنوان موضوع مورد مطالعه انتخاب نموده و دستاوردهای آن در این نوع از کسب و کارها و در کانتکست زمینه کشور ایران قابل تحلیل می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  بازرگان هرندی، عباس.، سرمد، زهره. (1387) .روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.
 2.     Acs, (2009).The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. Small Business Economy, vol 32, Issue , P: 15-30
 3.  Alvarez, Sh. A., Barney, J. B. (2007). Discovery and Creation: Alternative Theories of Entrepreneurial Action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(12), P:11-26.
 4.   Andreas, K., Tobias, K., Krell, P., Stöckmann, Ch. (2017). Understanding, Differentiating, and Measuring Opportunity Recognition and Opportunity Exploitation. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 23 Issue: 1, pp.78-97
 5.   Audretsch, B. D., Keilbach, M. (2007). The Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship. Journal of Business venturing, vol 20, Issue 7, P: 1242-1254
 6.   Barreto, I. (2011). Solving the Entrepreneurial Puzzle: The Role of Entrepreneurial Interpretation in Opportunity Formation and Related Processes. Journal of Management Studies, 49(2), 356-380.
 7.   Baron, T. (2011). The Role of Entrepreneurs in Firm Level Innovation. Journal of Business Venturing, vol 26, Issue 1, P:49-60
 8.    Bhagavatula, (2010). How Social and Human Capital Influence Opportunity Recognition and Source Mobilization in India s Industries. African Journal of Business Management, vol 6, P: 463-479
 9.   Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded theory. Sage pub, P:509-536
 10.  Cooper, S., Park, J. (2012). The Impact of Incubator Organization on Opportunity Recognition and Technology Innovation in New Entrepreneurial High Technology Venture. International Small Business journal, vol 26, Isuue 1, P: 124-143
 11.  Corner, P., Ho, M. (2014). How Opportunities Develop in Social Entrepreneurship. Entrepreneurship theory and Practice, vol 34, Issue 4, P: 635-659
 12.  Creswell, J.W, (2014). Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th edition, chapter 10
 13.  David, (2020). Measuring Opportunity Evaluation: Conceptual Synthesis and Scale Development. Journal of Business Venturing, vol 35 (2020) 105935
 14. Edelman, L., Yli-Renko, H. (2010). The Impact of Environment and Entrepreneurial Perceptions on Venture-Creation Efforts: Bridging the Discovery and Creation Views of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice,34(5), P:833-856.
 15. Edelman, L., YliRenko, H. (2010). The Impact of Environment and Entrepreneurial Perceptions on Venture-Creation Efforts: Bridging the Discovery and Creation Views of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice,34(5), P:833-856.
 16.  Fiet, J. O., Patel, P. (2008). Forgiving Business Model for New Ventures. Entrpreneurship theory and Practice, vol 32, Issue 4, P: 749-761
 17.  Foo, M. (2011). Emotion and Entrepreneurial Opportunity Evalouation. Entrepreneurship theory and Practice, vol 35, Issue 2, P: 315-393
 18.   Georg, (2014). A Systematic Literature Review of Entrepreneurial Opportunity Recognition: Insights on Iinfluencing Factors. International Entrepreneurship and Management journal, vol. 12, issue 2, p: 309-350
 19.  Hill. A. S., Birkinshaw, J. (2010). Idea Sets Conceptualizing and Measuring a New Unit of Analysis in Entrepreneurship Research. vol 13, Issue 1, P:126-178
 20.  Karin, A. (2019). We are All in the Same Boat: A Collective Model of Preserving and Accessing Nature-Based Opportunity. Entrepreneurship theory and Practice, 00(0) P:1-31
 21.   Lee, L.,  Siri, R. (2015). Opportunity Recognition Framework: Exploring the Technology Entrepreneurs. American Journal of Economic, p:105-111
 22.  Li-min, Ch. (2019). Culture and Entrepreneurial Opportunity Recognition: Evidence from GEM and WVS. vol. 9, no. 4, P:11-24
 23.   Li, Y. (2011). Entrepreneurial Orientation, Organizational Learning and Performance. Entrepreneurship theory and Practice, vol 35, Issue 2, P:293-317
 24.  Margo, (2017). Sustainable Opportunity Recognition : A Systematic Literature Review on Individual Factors. Working Paper, University of Groningen
 25.   Marvel, M., Droege, S. (2012). Prior Tacit Knowledge and First Year Sales Learning from Technology Entrepreneurs. vol 17, P:32-44
 26. Matthias, F. (2020). Opportunity Recognition: Conversationtional Foundations and Pathway Ahead. Entrepreneurship Research Journal, online ISSN57-5665
 27.  Mejri, K. U. (2010). Small and Medium Size Enterprise Internationalization Toward the Knowledge Base Model. journal of International Entrepreneurship, vol 12, P:15-29
 28.  Nicolaou, (2009). Opportunity Recognition and Tendency to be an Entrepreneur. Organizational Behavior and Human Decision Process, P: 108-117.
 29.  Ozgen, E., Baron, R. (2007). Social Source of Information in Opportunity Recognition. journal of Business Venturing, vol 22, Issue 2, P:174-192.
 30.  Renk, M. (2012). Perception of Entrepreneurial Opportunity: A. General frame Work. Management Decision, vol 50, Issue 7, P:1222-1251
 31.  Shaw, C. (2007). Social Entrepreneurship Theoretical Antendendents and Empirical Analysis of Entrepreneurial Process and Outcomes. Journal of Small Business and Enterprises Development, vol 14, Issue 3
 32.  Strauss, C. (1998). Basics of Qualitative Research Techniques. Sage Publication, P:105-154
 33.   Shane, S.N. (2013). The Genetics of Entrepreneurial Performance. International Small Business Journal, vol 31, Issue 5
 34.  Vaghely, I., Julian, P.A.(2012). Are Opportunities Recognized or Constructed. vol 25, Issue 1, P: 73-86
 35.  Yi, J. (2019). Opening the Black Box of Effectuation Processes: Charactistics and Dominant types. Entrepreneurship theory and Practice, vol. 43(1), P: 171-202