شناسایی و تبیین ابعاد خدمات عمومی نوین در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران با رویکرد استتناج عصبی - فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار،‌ گروه‌ مدیریت‌ دولتی،‌ واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از عوامل مهم در موفقیت سازمان های بخش دولتی مشارکت داوطلبانه و شهروند محوری است که مورد تاکید پارادایم خدمات عمومی نوین می باشد. هدف پژوهش حاضر معرفی پارادایم خدمات عمومی نوین و تاکید بر نقش حیاتی ابعاد خدمات عمومی نوین به عنوان زمینه سازان مشارکت شهروندی در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران می باشد و ارائه الگویی متشکل از ماتریسی مشمول بر ابعاد خدمات عمومی نوین در محورX و مراحل چرخه خط مشی گذاری در محور Y با هدف تعیین اهمیت و اولویت انواع مشارکت شهروندی در تلاقی دو محور ماتریس است. در این راستا، مدل سازی فازی بر اساس روش نمونه گیری هدفمند توسط 10 خبره مبتنی بر مصاحبه ساختار یافته و تحلیل آن با رویکرد سیستم استنتاج عصبی - فازی توسط نرم افزار Matlab صورت پذیرفت. نتایج تحلیل ما نشان می دهد که مشارکت از نوع ارتباط یک سویه و دیالوگ و بحث عمیق در شش مرحله، مشارکت از نوع مشاوره اجتماعی در پنج مرحله و مشارکت از نوع شراکت کاری در سه مرحله چرخه خط مشی گذاری موثر می باشد

کلیدواژه‌ها