شناسایی و تبیین ابعاد خدمات عمومی نوین در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران با رویکرد استتناج عصبی - فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار،‌ گروه‌ مدیریت‌ دولتی،‌ واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از عوامل مهم در موفقیت سازمان های بخش دولتی مشارکت داوطلبانه و شهروند محوری است که مورد تاکید پارادایم خدمات عمومی نوین می باشد. هدف پژوهش حاضر معرفی پارادایم خدمات عمومی نوین و تاکید بر نقش حیاتی ابعاد خدمات عمومی نوین به عنوان زمینه سازان مشارکت شهروندی در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران می باشد و ارائه الگویی متشکل از ماتریسی مشمول بر ابعاد خدمات عمومی نوین در محورX و مراحل چرخه خط مشی گذاری در محور Y با هدف تعیین اهمیت و اولویت انواع مشارکت شهروندی در تلاقی دو محور ماتریس است. در این راستا، مدل سازی فازی بر اساس روش نمونه گیری هدفمند توسط 10 خبره مبتنی بر مصاحبه ساختار یافته و تحلیل آن با رویکرد سیستم استنتاج عصبی - فازی توسط نرم افزار Matlab صورت پذیرفت. نتایج تحلیل ما نشان می دهد که مشارکت از نوع ارتباط یک سویه و دیالوگ و بحث عمیق در شش مرحله، مشارکت از نوع مشاوره اجتماعی در پنج مرحله و مشارکت از نوع شراکت کاری در سه مرحله چرخه خط مشی گذاری موثر می باشد

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، فرید.، احمدی، سهیلا. (2010). ارتقای بهره‌وری و دموکراسی در پارادایم خدمات دولتی نوین. خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 1(شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389))، 101-127.
 2. احمدی، کیومرث، الوانی، مهدی. (1394). جایگاه نظریه خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی. سیاستگذاری عمومی, 1(2).
 3. الوانی، مهدی.، شریف‌زاده، فتاح. (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. الوانی، مهدی.، شریف‌زاده، فتاح. (1390). فرانید خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 5. امیرزاده، ملیکا.، برک‌پور، ناصر. (1397). توسعه چارچوب تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشکسالی با بهره‌گیری از روش کیفی و نرم‌افزار ATLAS-ti. محیط‌شناسی، 44.
 6. پورعزت، علی اصغر، رحیمیان، اشرف. (2012). ویژگیهای خطمشیگذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه: شهر تهران). مدیریت دولتی، 4(10), 25-44.
 7. دانایی‌فرد، حسن.، شکری، زینب.، خیرگو، منصور.، فانی, علی اصغر. (2018). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی ‌بر روش‌شناسی ترکیبی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (شماره 2 (پیاپی 22))، 79-94.
 8. دانشفرد، کرم الله. (1395). فرآیند خط مشی‌گذاری عمومی، صفار.
 9. رهنورد، فرج‌الله.، بیاتی‌چالشتری، طیبه.، طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله، منوریان، عباس. (1396). پاسخگویی در شبکه خط‌‌مشی عمومی. فصلنامه علمی - پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه، ۳۰ (۴) :۳۵-۶۸.
 10. سردارنیا، خلیل‌الله. ا.، شاکری، حمید. (2015). حکمرانی شهری در ایران، آسیب‌شناسی و پیشنهادات راهبردی. نشریه راهبرد توسعه، 42(42), 165.
 11. علیزاده، کتایون، رضوی نژاد، مرتضی.، رادفر، مینا. (2013). بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور شهری (نمونه موردی منطقه 10 شهرداری مشهد). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 1(1), 61-87.
 12. قنبری، حبیب. (1391). مدیریت رفتار سازمانی. دوره عالی. مرکز آموزش امام مهدی (عج) ساحفاناجا.
 13. مجرب، الهام، لگزیان، محمد، مرتضوی، سعید. (1397). پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند. فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۳۱ (۴) :۱۳۳-۱۶۴.
 14. مکوندی، فواعد، رضایی, اسماعیل. (1397). بررسی و تحلیل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداری با چارچوب‌های الگوی خدمات عمومی نوین. هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت.
 15. هادی پیکانی، مهربان.، کشت‌کار رجبی، مهناز.، خبوشانی، اعظم. (1396). تبیین پاسخ‌گویی سازمان‌های دولتی در پارادایم خدمات عمومی نوین. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی.
 16. Alamsyah, K. (2019). Community Satisfaction to Regional Public Hospital Banjar City. Indonesia. International Knowledge Sharing Paltform, 7(5).
 17. Andrikopoulos, V. P., & Ifanti, A. Α. (2020). New Public Management and Governance: Quo Vadis?. Journal of Public Administration and Governance, 10(3), 430442-430442.
 18. Beise‐Zee, R. (2011). Corporate Social Responsibility or CauseRelated Marketing? The role of Cause Specificity of CSR. Journal of Consumer Marketing.
 19. Bell, D. E., & Shelman, M. L. (2011). KFC's Radical Approach to China.
 20. Brown, T. L., & Potoski, M. (2003). Contract–Management Capacity in Municipal and County Governments. Public Administration Review, 63(2), 153-164.
 21. Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. Public Administration Review, 74(4), 445-456.
 22. Callahan, K. (2010). Next Wave of Performance Measurement: Citizen Engagement. Connected/ Communities, ed. James Svara and Janet V. Denhardt, 95-101.
 23. Cheng, J.-H., Lee, C.-M., & Tang, C.-H. (2009). An Application of Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP on Evaluating Wafer supplier in Semiconductor Industry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 6(5), 756-767.
 24. Chung, S. Y. (2011). Fostering Citizen Participation Though Innovative Mechanisms In Governance, Policy, And Decision Making: Comparing Washington, DC And Seoul. Arizona State University,
 25. Colgan, A., Rochford, S., & Burke, K. (2016). Implementing Public Service Reform: Messages from the Literature.
 26. Davis, K. N. (2010). Exploring the level of Public Participation in Planning: A Case Study Approach. Citeseer.
 27. Daneshpour, S. A., & Qafari-azar, Z. (2020). Collaborative Participation Approach of Urban Design, from Idea to Design (Heravi Square, Tehran). The Monthly Scientific Journal of Bagh-E Nazar, 17(82), 5-20
 28. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. Public Administration Review, 75(5), 664-672.
 29. Gaynor, T. S. (2011). Stakeholder Perceptions on the Rrole of Community Development Corporations and Resident Participation. Rutgers University-Graduate School-Newark.
 30. Haładyj, A. M. (2020). Product, Packaging and Waste Management Database (BDO): A New Public Service and its Application at the Local Level in Poland. Lex Localis, 18(4), 835-853.
 31. Hill, , & Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance: Sage.
 32. Holmes, M. H. (2010). Translating Ranslating Goals TO Practice: AN Analysis Of US Army Corps OF Engineers Public Participation Practices. Public Administration & Management, 15(1).
 33. Kim, Y. (2020). Child Welfare Service Reform in Nebraska and New Public Service (NPS).
 34. Muliawaty, D. L., SI, M., & Muliawaty, L. (2019). The Role Of New Public Service Model In Developing Tourist Destination In Bandung City: A New Paradigm For Domestic Tourism Industry. International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(6), 322-326.
 35. Nisa, A. K., Zauhar, S., & Hermawan, H. (2019). Public Service Planning in the New Public Service Perspective (Study at the Nganjuk District Population and Civil Registration Office). WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 22(4).
 36. Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley
 37. Partridge, K., Jackson, C., Wheeler, D., & Zohar, A. (2005). From Words to Action: The Stakeholder Engagement Manual-Volume 1 The Guide to Practioners' Perspectives on Stakeholder Engagement. In: Cobourg: AccountAbility, UNEP and Stakeholder Research Associates.
 38. Pierce, E. L. (2011). Citizen-informed Performance Measurement And Reporting in Local Government: Key Factors for Effective Democratic Governance.
 39. Raadschelders, J. C., & Lee, K. H. (2011). Trends in the Study of Public Administration: Empirical and Qualitative Observations from Public Administration Review, 2000–2009. Public Administration Review, 71(1), 19-33.
 40. Reed, C. M., & Meyer, K. P. (2004). Medicaid Managed Care for Children with Special Health Care Needs: Examining Legislative and Judicial Constraints On privatization. Public Administration Review, 64(2), 234-242.
 41. Rho, (2013). Contracting Revisited: Determinants and Consequences of Contracting Out for Public Education Services. Public Administration Review, 73(2), 327-337.
 42. Riccucci, N. M., & Thompson, F. J. (2008). The new Public Management, Homeland Security, and the Politics of Civil service Reform. Public Administration Review, 68(5), 877-890.
 43. Roblek, V., Bach, M. P., Meško, M., & Bertoncel, T. (2020). Best Practices of the Social Innovations in the Framework of the E-Government Evolution. Amfiteatru Economic, 22(53), 275-302.
 44. Romzek, B. S., & Johnston, J. M. (2005). State Social Services Contracting: Exploring the determinants of Effective Contract Accountability. Public Administration Review, 65(4), 436-449.
 45. Scott, R. J., & Macaulay, M. (2020). Making sense of New Zealand’s ‘spirit of service’: social identity and the civil service. Public Money & Management, 1-10
 46. Sriram, N., Misomnai, C., Metasuttirat, J., & Rajphaetyakhom, C. (2019). A Comparative Analysis of New Public Management New Public Service and New Public Governance. Asian Political Science Review, 3(2).
 47. Strokosch, K., & Osborne, S. P. (2020). Debate: If Citizen Participation is so Important, Why Has it Not Been Achieved? Public Money & Management, 40(1), 8-10.
 48. Taylor, J. (2006). Performance Measurement in Australian and Hong Kong Government Departments. Public Performance & Management Review, 29(3), 334-357.
 49. Terry, L. (2005). The Thinning of Administrative Institutions in the Hollow State. Administration & Society, 37(4), 426-444.
 50. Übius, Ü., & Alas, R. (2009). Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility. Engineering Economics, 61(1(.
 51. Wicaksono, K. W. (2019). Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 2(1), 24-33