طراحی و تدوین مدل راهبردهای نوین سرمایه انسانی مبتنی بر تحول فناوری دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تدوین راهبردهای سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری دیجیتال انجام شده است. برای این منظور از طرح آمیخته رویکردی استفاده شد، که در بخش پژوهش کیفی آن بر مبنای مطالعات و تحلیل داده های کیفی مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و در بخش کمی آن از تحلیل های آماری برای آزمون مدل پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۵۰۰ نفر از کارشناسان، سرپرستان و مدیران شرکت مخابرات ایران با سطح خبرگی بالا در حوزه های فناوری دیجیتال و منابع انسانی بوده است. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۹۸ درصد استفاده شد.پرسشنامه در قالب ۹۸ گویه طراحی شد و بین ۳۶۰ نفر از خبرگان در مناطق مخابراتی ۸ استان توزیع گردید. بمنظور تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی یا تماتیک و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، فرضیات مرتبط با ابعاد مختلف مدل پژوهش را مورد تایید قرار داد. یکی از دستاوردهای کلیدی پژوهش حاضر تبیین و معرفی ۶ راهبرد نوآورانه در حوزه مدیریت سرمایه انسانی است.

کلیدواژه‌ها