بررسی موانع مالی و غیرمالی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ایران با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مساله‌ای مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیادی متاثر از آن است؛ به همین دلیل موضوع پژوهش‌های زیادی قرار گرفته است. در این زمینه دو موضوع مطرح است: اولاً اجرای خصوصی‌سازی و ثانیاً کیفیت اجرای آن. چنانکه در ادامه‌ و با ذکر منابع آمده است، در هر دو زمینه توفیق چشمگیری در کشور حاصل نشده است. در این پژوهش، بررسی دقیقی از پژوهش‌های گذشته در ارتباط با موانع اجرای اصل قانون و نیز موانع اجرای صحیح خصوصی‌سازی، با استفاده از روش فراترکیب یا متاسنتز انجام شد و روایی پژوهش نیز به روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد که ساختار اقتصادی کشور به عنوان عامل و مانع تاثیرگذار اول و عملکرد اجرایی دولت به عنوان عامل دوم، موانع اجرای خصوصی‌سازی در ایران هستند. از دیگر عوامل اثرگذاری که با روش متاسنتز به دست آمد می‌توان به قوانین و مقررات، ساختار سازمانی شرکت‌های واگذارشونده، عوامل فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی، عوامل مالی و حسابداری و عوامل انگیزشی نیز اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها