بهینه‌سازی خطوط مونتاژ مختلط U شکل با رویکرد فراابتکاری الگوریتم جمعیت ملخ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

عدم دستیابی به یک سیستم تولید متعادل به معنای عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های سیستم تولید می‌باشد و بخاطر هزینه‌های بسیار زیاد سیستم‌های تولیدی، متعادل‌سازی این سیستم‌ها یکی از مهم‌ترین مشغله‌های مدیران تولید می‌باشد. به‌همین دلیل این تحقیق با هدف ایجاد تعادل در خطوط مونتاژ مختلط در جهت کاهش هزینه نیروی‌انسانی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری انجام شده است. برای حل مساله دو رویکرد کلی به کار گرفته می شود، برای ارزیابی مساله در شرایط مختلف دو مساله با اندازه متوسط و بزرگ حل می شود. ابتدا یک مساله متوسط را با روش دقیق از طریق نرم افزار گمز (GAMS) و سالور بارون (BARON) حل می شود. سپس یک بار دیگر مساله متوسط با الگوریتم فراابتکاری ملخ حل شده است و نتایج آن ها با روش دقیق مقایسه می شود و از این طریق صحت و دقت روش فراابتکاری سنجیده می شود تا بتوان از آن برای حل مساله با اندازه بزرگ استفاده کرد. در نهایت مقادیر برابر تابع هدف الگوریتم ملخ و تابع هدف در نرم افزار گمز نشان از عملکرد خوب این الگوریتم دارد و در نتیجه مساله بزرگ با الگوریتم فراابتکاری ملخ حل می‌شود و نتایج نشان از کاهش هزینه و کاهش ایستگاه‌های کاری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. آقاجانی، حسنعلی، صمدی میارکلانی، حمزه، صمدی میارکلانی، حسین، لطفی، حسین. (1394). رویکرد شبیه‌سازی برای بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران. مجله مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره4، صص635-664.
 2. تقوی‌فرد، محمد تقی. (1390). یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی. مجله مدیریت صنعتی، دوره3، شماره6، صص1-16.
 3. حسنی، علی اکبر. (1397). الگوریتم چندهدفۀ فرا ابتکاری ترکیبی برای مسأله زمان‌بندی جریان کارگاهی جایگشتی وارد شونده با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط عدم قطعیت. مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره 9، پیاپی17، شماره2، صص1-22.
 4. حسینی ملک‌آبادی، رسول. (1395). مروری بر مسائل بهینه‌سازی غیر‌صحیح. دانشگاه اصفهان، ریاضی و جامعه، جلد 1.
 5. -خاتمی فیروزآبادی، سیدمحمدعلی، وفادارنیکجو، امین. (1391). رویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچ­ها در شبکه ارتباطی تلفن همراه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم، شماره 27، صص39-62.
 6. کمپانی، محمود سعید، عظیمی، پرهام، عظیمی. (1394). توسعه یک مدل جدید دوهدفه و حل آن به‌وسیله بهینه­سازی از طریق شبیه­سازی جهت تخصیص بهینه نیروی­انسانی و تجهیزات موازی به ایستگاه­ها در یک خط تولید. مجله پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پانزدهم.
 7. محمدی زنجیرانی، داریوش، جوکار، سعیده، اسماعیلیان، مجید. (1395). رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامه­ریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روش­های فراابتکاری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال چهاردهم، شماره 34.
 8. محمودی‌راد، علی، نیرومند، صادق، صانعی، مسعود. (1395). مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه فازی: روش برنامه­ریزی ریاضی فازی. پژوهش‌های نوین در ریاضی.
 9. نوری داریان، مهسا، طالعی زاده، عطاالله. (1397). توسعه مدل تولید اقتصادی در زنجیره‌های تامین سه سطحی یکپارچه و غیر یکپارچه با در نظر گرفتن سیاست یکپارچه بهینه کنترل موجودی. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره52، شماره1، صص125-137.
 10. وحدانی، بهنام، طاهروردی، محمدحسین. (1398). ارائه یک مدل برنامه‌ریزی چند­هدفه برای مسئله مکان­یابی موجودی مسیریابی در یک شبکه تامین چندسطحی با در نظر گرفتن حداکثر پوشش تقاضا. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفدهم، شماره52، صص239-286.
 11. Aase, G.R., Schniederjans, M.J. & Olson, J.R. (2003). U-OPT:An Analysis of Exact U-shaped Line Balancing Procedures. International Journal of Production Research, 41(17), 4185-4210.
 12. Adithan, M. (2007). Process Planning and Cost Estimation. Publishing for One World New Age. .Computers industrial Engineering.165-173.
 13. Akpinar, S., Elmi, A., & Bektaş, T. (2017). Combinatorial Benders Cuts for Assembly Line Balancing Problems With Setups. European Journal of Operational Research, 259(2), 527-537.
 14. Anthony, K. A. (2016). Effect of Capacity Planning On Performance in Nigeria Brewing Industry: Southeast Perspective. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 3(1).
 15. Battaïa, O., & Dolgui, A. (2013). A Taxonomy of Line Balancing Problems and Their Solution approaches. International Journal of Production Economics, 142(2), 259-277.
 16. Bukchin, Y., & Raviv, T. (2017). Constraint programming for Solving Various Assembly Line Balancing problems. Omega.
 17. Defersha,F.M.,Chen,,M. (2008). A Liner Programing Embedded Genetic Algorithm for an Integrated Cell Formation and Lot Sizing Considering Product Quality, European Journal of Operational Research 187,44-69.
 18. Ding, H., Reißig, G., Groß, D., & Stursberg, O. (2011, August). Mixed-integer Programming for Optimal Path Planning of Robotic Manipulators. In Automation Science and Engineering (CASE), 2011 IEEE Conference on (pp. 133-138). IEEE.
 19. Fleszar, K. (2017). A New MILP Model for the Accessibility Windows Assembly Line Balancing Problem Level 2 (AWALBP-L2). European Journal of Operational Research, 259(1), 169-174.
 20. Genab, K., Stau, S., Moslehpor, S., Wu, (2019). Company Performance Improrement by Quality Based Intelligent-ERP. journal of Decision Science Letters, 8و151-162.
 21. Humyun, R., Chakratbortty, R.K., Ryan, M.G. (2020). Memetic Algorirhm for Solving Resource Constrained Project Scheduling Problems,Journal of Automation in Construction 11.
 22. Hwang, R.K., Katayama, H. & Gen, M. (2008). U-shaped Assembly Line Balancing Problem with Genetic Algorithm. International Journal of Production Research, 46(16), 4637-4649.
 23. Keckl, S., Kern, W., Abou-Haydar, A., & Westkämper, E. (2016). An Analytical Framework for Handling Production time Variety at Workstations of Mixed-Model Assembly Lines. Procedia CIRP, 41, 201-206.
 24. Li, Z., Kucukkoc, I., & Tang, Q. (2017). New MILP Model and Station-Oriented ant Colony Optimization Algorithm for Balancing U-type Assembly Lines. Computers & Industrial Engineering, 112, 107-121.
 25. Makssoud, F., Battaïa, O., Dolgui, A., Mpofu, K., & Olabanji, O. (2015). Re-Balancing Problem for Assembly lines: New Mathematical Model and Exact Solution Method. Assembly Automation, 35(1), 16-21.
 26. Matti Koivisto. (2017). Modelling, Simulation and Optimization of the Materials Flow of a Multi-product Assembling Plant. Procedia Manufacturing, Volume 8, Pages 59-66.
 27. Popović, Ž., Brbaklić, B., & Knežević, S. (2017). A Mixed Integer Linear Programming Based Approach for Optimal Placement of Different Types of Automation Devices in Distribution Networks. Electric Power Systems Research, 148, 136-146.
 28. Rabbani, M., Moghaddam, M. & Manavizadeh, N. (2012). Balancing of Mixed-Model Two-Sided Assembly Lnes with Multiple U-shaped layout. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 59(9-12) , 1191-1210.
 29. Samiaria A.S. Vialarinhop.M (2004). A Genetic Algorithm Based Approach to the Mixed Model Assembly Line Balancing Problem of Type .computers&industrial engineering .47:391-407.
 30. Sharma, V., Gidwani, B.O., Meena, M.L. (2019) .Implementation Model for Cellular Manufacturing System Using AHP and ANP Approach. International Journal Emerald Publishing Limited 1463-5771.
 31. Tapkan, P., Ozbakir, L., & Baykasoglu, A. (2012). Modeling and Solving Constrained Two-Sided Assembly Line Balancing Problem via Bee Algorithms. Applied Soft Computing, 12(11), 3343-3355.
 32. Urban, T.L. & Chiang, W.-C. (2006).An Optimal Piecewise-Linear Program for the U-line Balancing Problem With Stochastic Task times. European Journal of Operational Research, 168(3), 771-782.
 33. Wang, Y.F; Zhang, Y.F; & Fuh, J.Y.H. (2010). A PSO-based Multiobjective Optimization approach to the Integration of Process Planning and Scheduling. IEEE International Conference on Control and Automation, Xiamen, China, June 9-11.
 34. Wengxiang, G., Minghao, Y., Chunying, W. (2012).Self Adaptive Artificial Bee Colony for Global Numerical Optimization. Journal: IERI Procedia, Volume 1, Pages 59–65.
 35. Zhang, W., & Gen, M. (2011). An Efficient Multi objective Genetic Algorithm for Mixed-Model Assembly Line Balancing Problem Considering Demand Ratio-Based Cycle time. Journal of Intelligent Manufacturing, 22(3), 367-378.