بهینه‌سازی خطوط مونتاژ مختلط U شکل با رویکرد فراابتکاری الگوریتم جمعیت ملخ‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

عدم دستیابی به یک سیستم تولید متعادل به معنای عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های سیستم تولید می‌باشد و بخاطر هزینه‌های بسیار زیاد سیستم‌های تولیدی، متعادل‌سازی این سیستم‌ها یکی از مهم‌ترین مشغله‌های مدیران تولید می‌باشد. به‌همین دلیل این تحقیق با هدف ایجاد تعادل در خطوط مونتاژ مختلط در جهت کاهش هزینه نیروی‌انسانی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری انجام شده است. برای حل مساله دو رویکرد کلی به کار گرفته می شود، برای ارزیابی مساله در شرایط مختلف دو مساله با اندازه متوسط و بزرگ حل می شود. ابتدا یک مساله متوسط را با روش دقیق از طریق نرم افزار گمز (GAMS) و سالور بارون (BARON) حل می شود. سپس یک بار دیگر مساله متوسط با الگوریتم فراابتکاری ملخ حل شده است و نتایج آن ها با روش دقیق مقایسه می شود و از این طریق صحت و دقت روش فراابتکاری سنجیده می شود تا بتوان از آن برای حل مساله با اندازه بزرگ استفاده کرد. در نهایت مقادیر برابر تابع هدف الگوریتم ملخ و تابع هدف در نرم افزار گمز نشان از عملکرد خوب این الگوریتم دارد و در نتیجه مساله بزرگ با الگوریتم فراابتکاری ملخ حل می‌شود و نتایج نشان از کاهش هزینه و کاهش ایستگاه‌های کاری دارد.

کلیدواژه‌ها