اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی و عملکرد نوآوری در ارتباط میان سبک رهبری تحول گرا و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اهمیت و نقش مسئولیت اجتماعی و عملکرد نوآوری در ارتباط میان سبک رهبری تحول گرا و عملکرد شرکت انجام شده است. این تحقیق پژوهشی کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش کل شمار استفاده شده است و از اینرو کلیه کارشناسان، کارشناسان ارشد و مسؤلین و روسای سالنهای مونتاژ شرکت ایران خودرو به عنوان اعضای جامعه مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفته اند که تعداد آنها برابر با 131 نفر بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی و روایی آن به ترتیب با استفاده از روش های پایایی ترکیبی و همچنین تکنیک های روایی همگرا و واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انتخاب روش تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا نرمال بودن متغیرها از طریق بررسی چولگی و کشیدگی ارزیابی شده و با اتخاذ رویکرد تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. بر اساس یافته های تحقیق، بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب افزایش اثرگذاری رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی خواهد شد. علاوه بر این، یافته های آماری نشان می دهد که بهبود عملکرد نوآورانه منجر به افزایش تاثیر گذاری عملکرد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی جدید خواهد شد. همچنین، نتایج استنباطی نشان می دهد که هر چه مسئولیت اجتماعی بهبود یابد، عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی در شرکت نیز ارتقا خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. فرهانی‌نژاد، آمنه و نظری هاشمی، سیدرضا. (1396). تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و یادگیری مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
 2. محمدی، نجمه و حقانی، محمود. (1396). بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان با میانجی‌گری جو نوآوری مورد مطالعه: شرکت مزدایدک وابسته به گروه بهمن، دهمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 1. Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z. X., & Li, C. (2017). Enhancing Employee Creativity Via Individual Skill Development and Team Knowledge Sharing: Influences of DualFocused Transformational Leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439-458.
 2. Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H., & Wu, D. (2018). Do Ethical, Authentic, and Servant Leadership Explain Variance Above And beyond Transformational Leadership? A meta-analysis. Journal of Management, 44(2), 501-529.
 3. Frieder, R. E., Wang, G., & Oh, I. S. (2018). Linking job-Relevant Personality Traits, Transformational Leadership, and Job Performance Via perceived Meaningfulness at Work: A Moderated Mediation Model. Journal of Applied Psychology, 103(3), 324.
 4. Eberly, M. B., Bluhm, D. J., Guarana, C., Avolio, B. J., & Hannah, S. T. (2017). Staying after the Storm: How Transformational Leadership Relates to Follower Turnover Intentions in Extreme Contexts. Journal of Vocational Behavior, 102, 72-85.
 5. Alrowwad, A. A., Obeidat, B. Y., & Aqqad, N. (2017). The Impact of Transformational Leadership on Organizational Performance via the Mediating Role of Corporate Social Responsibility: A Structural Equation Modeling Approach. International Business Research, 10(1), 199-221.
 6. Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire. Manual and Sampler Set (3rd ed.). Redwood City, CA: Mindgarden.
 7. Bhattacharya, C. B., Korschun, D., Sen, S., & Routledge, H. (2017). Corporate social responsibility. Journal of International Law, 26. 2.
 8. Poussenkova, N., Nikitina, E., Loe, J. S., Wilson Rowe, E., Wilson, E., & Fjaertoft, D. (2016). Corporate Social Responsibility. Russian Analytical Digest (RAD), 181.
 9. Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social Responsibility and Access to Finance. Strategic Management Journal, 35(1), 1-23.
 10. Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Palacios-Manzano, M. (2017). Corporate social responsibility and its effect on
 11. Azar, G., & Ciabuschi, F. (2017). Organizational innovation, Technological Innovation, and Export Performance: The Effects of Innovation Radicalness and Extensiveness. International Business Review, 26(2), 324-336.
 12. Anzola-Román, P., Bayona-Sáez, C., & García-Marco, T. (2018). Organizational Innovation, Internal R&D and Externally Sourced Innovation Practices: Effects on Technological Innovation Outcomes. Journal of Business Research, 91, 233-247.
 13. Kay, J., & Willman, P. (2018). Managing Technological Innovation: Architecture, Trust and Organizational Relationships in the Firm. In New Technologies and the Firm (pp. 19-35). Routledge.
 14. Tidd, J. & Bessant, J. (2009). Managing Innovation; Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th ed. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England.
 15. Pollanen, R., Abdel-Maksoud, A., Elbanna, S., & Mahama, H. (2017). Relationships between Strategic Performance Measures, Strategic Decision-Making, and Organizational Performance: Empirical Evidence from Canadian Public Organizations. Public Management Review, 19(5), 725-746.
 16. Loosemore, M., & Lim, B. T. H. (2017). Linking Corporate Social Responsibility and Organizational Performance in the Construction Industry. Construction management and economics, 35(3), 90-105.
 17. Yunis, M., Tarhini, A., & Kassar, A. (2018). The Role of ICT and Innovation in Enhancing Organizational Performance: The Catalyzing Effect of Corporate Entrepreneurship. Journal of Business Research, 88, 344-356.
 18. Jiang, Y., & Chen, C. C. (2018). Integrating Knowledge Activities for Team Innovation: Effects of Transformational Leadership. Journal of Management, 44(5), 1819-1847.
 19. Davoudi, S. M. M., Fartash, K., Venera, G. Z., Asiya, M. B., Rashad, A. K., Anna, V. B., & Zhanna, M. S. (2018). Testing the Mediating Role of Open Innovation on the Relationship between Intellectual Property Rights and Organizational Performance: A Case of Science and Technology Park. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 14(4), 1359-1369.
 20. Kline, Rex B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York :Guilford Press,
 21. Hair, J. F., Sarstedt, M., Pieper, T. M., & Ringle, C. M. (2012). The Use of Partial least Squares Structural Equation Modeling in Strategic Management Research: A Review of Past Practices and Recommendations for Future Applications. Long Range Planning, 45(5–6), 320–340.