تاثیر تداعی ذهنی برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد و رضایت سبز(مورد مطالعه: مشتریان بانک کشاورزی استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران(عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

چکیده
تداعی ذهنی برند تاثیر بسزایی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد و رضایت سبز دارد و امروزه مورد توجه بسیاری از سازمانها در سراسر دنیا قرار گرفته است. تحقیقات متعددی در زمینه سنجش و طبقه‌بندی ابعاد تداعی ذهنی برند توسط محققان مختلف انجام شده اما نظر واحدی در ارتباط با آن وجود ندارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تداعی ذهنی برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد و رضایت سبز بانک کشاورزی استان قزوین می‌باشد. در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه‌ای – تصادفی می‌باشد که برای انجام آن نمونه‌ای با تعداد 200 آزمودنی استفاده شده است. برای تأیید پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نیز روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین و اساتید حوزه بازاریابی مورد تأیید قرار گرفت. برای پردازش داده‌ها از نرم افزار پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از تاثیر مثبت تداعی ذهنی برند بر ارزش ویژه برند است. نتایج حاصل از این تحقیق به مدیران بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا در راستای تدوین استراتژی‌های بازاریابی خود، تداعی ذهنی از برند خود را با سایر بانک‌ها مقایسه و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و در نهایت بتوانند برندی خلق نمایند که از ارزش ویژه‌ بالاتری در بازار رقابتی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها