رتبه بندی متغیرهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش بازار شرکت ها بر اساس تکنیک FAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

چکیده

چکیده :
این پژوهش به دنبال تبیین مدلی برای رتبه بندی شرکت ها از لحاظ گزارشگری زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش بازار شرکت ها به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در ایران می باشد . در این خصوص با دریافت نظرات خبرگان مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید . دو معیار و هر کدام با 5 زیرمعیار با 3 گزینه تدوین گردید . نتایج پژوهش نشان می دهد که معیار تعهد به کارکنان و تعهد به برنامه های اجتماعی از متغیر مسئولیت اجتماعی در رتبه های 1 و 3 قرار دارند و این موضوع بیانگر این است که ذی نفعان در تحلیل های خود به این دو معیار توجه ویژه می نمایند و موضوع سرمایه های انسانی و برنامه های ارتقاء آنها در نتایج مقاله نقش برجسته دارد . معیار قوانین و مقررات زیست محیطی از متغیرهای زیست محیطی در رتبه 2 قرار دارد و مابقی معیارهای زیست محیطی در سطوح پایین رتبه بندی قرار می گیرند . نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که در صورت الزام دولت به اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه ، شرکت ها موظف به اجرای تعهدات زیست محیطی خود بوده و در راستای تولید محصولات سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار قدم برخواهند داشت . قرار گرفتن آلایندگی تجهیزات در رتبه 5 نیز ، کالیبره نمودن و بهسازی ماشین آلات و تجهیزات در راستای آلایندگی حداقلی را تبیین می سازد . رتبه های پایین متغیرهای زیست محیطی ، نشان دهنده شکاف بالای وضعیت انتظارات جامعه با وضعیت موجود است .

کلیدواژه‌ها