ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارافرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران ( عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، پردیس شهید چمران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش مدیریت دانش در سازمان های امروزی در بروز رفتار کارآفرینی سازمانی و ایجاد سازمان‌های کارآفرین و تاثیر بسزای آن در سلامت جامعه این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان میزان کارافرینی سازمانی را بر مبنای مدیریت دانش را مورد ارزیابی قرار داد؟ پژوهش حاضر در پی ارائه مدل کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که با روش ترکیبی ( کیفی – کمی ) مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به تایید مدل پرداخته شده است. مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و محوری و انتخابی با نرم افزار MAXQDA 10 و جهت تایید ابزار به دست آمده از نرم افزار SMART PLS3 استفاده شده است.

یافته ها نشان داد میتوان با شناسایی عوامل مدیریت دانش و استفاده درست از آن موجب بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه اجرا و توسعه ی کارافرینی سازمانی شده و از این طریق موجب تامین موفقیت و بقای سازمان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات