طراحی مدلِ تعالیِ اخلاقِ سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

امرِ اخلاقی، از جمله پدیده هایی است که از آغاز شکل گیری تمدن های رسمی در تاریخ، پدیدار گشته و گذشته ای بس طولانی دارد. دین اسلام، زندگی سالم را در گرو تعالی اخلاق می داند. در همین امتداد، بسیاری از سازمانها نیز، نیکی و نیکوکاری را نردبان توسعه خود می یابند. وجود انواع نارسائی ها و شکافها و نیز اقبال به جهت گیری اخلاقی در سازمانها، فرصتی برای تولید و توسعه مدلهای تعالی اخلاق در سازمانها فراهم آورده است. طراحی مدل تعالی اخلاق سازمانی، درپرتو نهج البلاغه، کمک خواهدکرد تا نیاز سازمانهای ایرانی، در جهت تعالی اخلاق سازمانی، برآورده شود. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است که در آن برای تحلیلِ داده ها، از تحلیل مضمون، استفاده شد. برای دسته بندی ساختارمند مضامین از نرم افزارMAXQDA استفاده گردید. از جهت پایایی و نسبت و شاخص روایی محتوا، مورد تائید خبرگان قرار گرفت. ویژگی مشخصِ مدل طراحی شده، تاکید بر معنویت و مدیریت صحیح تعالی اخلاق سازمانی است. با این نگاه، در درون خود سازمان دولتی، تعالی اخلاق به یک تکلیف تبدیل شده، به شایستگی و مسئولیت پذیری، بهینه سازی فرایندها، ممیزی اخلاقی، الگوهای اخلاقی، حل حرفه ای مسائل سازمان و ایجاد منافع اخلاقی مشترک با عناصر فراسازمانی توجه می گردد.

کلیدواژه‌ها