ارتباط بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری در واکنش به مولفه های انگیزشی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه پبام نور، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شرق تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات گذشته از معیارهای مختلفی جهت اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده کرده است که هریک بیانگر بعد خاصی از کیفیت می باشد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و مقایسه معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری شامل پایداری ، قابلیت پیش بینی و اقلام تعهدی در واکنش به مولفه های انگیزشی پاداش، بدهی، سیاسی و مالیاتی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد همبستگی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 163 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1396 می باشد. داده های جمع آوری شده به روش داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انگیزه پاداش با کلیه معیارهای کیفیت اطلاغات حسابداری رابطه معنی داری دارد. به نحوی که با افزایش انگیزه پاداش، پایداری و اقلام تعهدی افزایش و قابلیت پیش بینی کاهش می یابد. هم چنین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری در واکنش به انگیزه های مدیریت دارای روابط همگرایی، واگرایی و عدم ارتباط معنی دار می باشند.

کلیدواژه‌ها