طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی حمل‌ونقل هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم نحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کسب و کارهای استارت آپی در رویکرد جدید اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند. اکوسیستم مناسب برای شکل گیری و بالندگی کسب و کارهای استارت آپی متشکل از مجموعه‌ای از عناصر و اضلاع است که رشد و ارتقای وضعیت کسب و کارهای نوپا به آن بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی حمل‌ونقل هوشمند است. بر این اساس روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل محتوی صورت می گیرد.روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. برای استخراج، تحلیل و ترکیب مفاهیم از روش کدگذاری استفاده شد. در نهایت یافته ها در سه بعد گزینشی ،محوری و کدباز دسته بندی، تحلیل و مقایسه شدند. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و متخصصان و سیاستگذاران حوزه حمل و نقل هوشمند و اساتید دانشگاهی و پژوهشگران می باشند. براساس نتایج حاصل از مصاحبه ها هفت کد گزینشی و 52 کدمحوری شناسایی گردید که کدهای گزینشی عبارتند از: قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری، ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی، توسعه سرمایه انسانی، راهبردهای مالی و تامین سرمایه، بازار، راهبردهای فرهنگی و توسعه فناوری های هوشمند است.

کلیدواژه‌ها