نقش سازه های محیطی بر تاب آوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

تاب آوری، ظرفیت سیستم برای جذب آشفتگی ها همراه با حفظ ساختار و عملکرد تعریف می شود. ریشه تاب‌آوری از علم فیزیک گرفته و به معنی جهیدن به عقب است. به همین خاطر بیان شده است که تاب‌آوری عبارت است از سرعت بازگشت سیستم به حالت تعادل، توان مقاومت کردن در برابر مخاطره‌ها و خلاصی یافتن از پیامدها یاد می‌کنند پژوهش حاضر به ارائه الگویی برای تاب آوری شرکت ها از طریق پیش‌بینی روابط علَی میان سازه های چشم انداز مدیریت اجرایی، تجربه حسابداری، فرهنگ اداری و امور شرکت، عملکرد عموم شهروندان و تاب آوری شرکت ها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری (Lineal Structural Relations) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه حسابداری، فرهنگ اداری و امور شرکت و چشم انداز بلند مدت اجرایی اثر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی دارد. اما عملکرد عموم شهروندان تاثیر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی ندارد.اما عملکرد عموم شهروندان تاثیر معنی داری بر پیش بینی تاب آوری مالی ندارد.

کلیدواژه‌ها