تاثیر تصدی حسابرس بر کیفیت سود در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و مدیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش های قبلی در خصوص نوع اثر گذاری دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود نتایج ضد و نقیضی به همراه داشته اند. بر اساس فرضیه استقلال، برخی محققان معتقد هستند افزایش تصدی حسابرس، کیفیت سود را کاهش می دهد. بر اساس فرضیه تخصص برخی دیگر از محققان افزایش دوره تصدی حسابرس را منجر به افزایش کیفیت سود می دانند. در این پژوهش برای بررسی این دو دیدگاه رقیب، از معیار عدم تقارن اطلاعاتی حسابرس و مدیر به عنوان یک متغیر تعدیل گر استفاده شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصدی حسابرس بر کیفیت سود در شرایط عدم تقاران اطلاعاتی بین حسابرس و مدیر است. در این راستا از اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تصدی حسابرس در واحدهای تجاری که سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی حسابرس- مدیر دارند منجر به افزایش بیشتر کیفیت سود می-شود.

کلیدواژه‌ها